Items where Author is "Nasir, Mohd Shahrizal "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Index Status | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Sahrir, Muhammad Sabri and Zainuddin, Nurkhamimi and Nasir, Mohd Shahrizal (2016) Learning Preference Among Arabic Language Learners Via Mobile Learning Management System Platform Using I-Taleem. International Journal of Current Research in Life Sciences, 5 (1). pp. 509-514. ISSN 2319-9490

Nasir, Mohd Shahrizal and Yahaya, Mohd Firdaus and Sahrir, Muhammad Sabri (2015) Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi Rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio: Analisis Awal Pendengar. Sains Humanika, 4 (1). pp. 83-90. ISSN 2289-6996

Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Al-Mufaddaliyyat wa Qimatuha al-Adabiyyah fi al-Hifaz 'ala al-Syi'r al-'Arabiy al-Qadim. Majallat al-Buhuth wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 42 (4). pp. 277-306. ISSN 2071-2847

Mat Teh, Kamarul Shukri and Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Fungsi Ayat Gramatis dalam Pembinaan Hukum Fikah daripada Ayat-Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah. Jurnal Hadhari: An International Journal, 7 (1). pp. 73-88. ISSN 1985-6830

Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Kejelasan dan Kekaburan Makna Kosa Kata Arab dalam Mahabbah Karya Shahnon Ahmad. Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies, 37 (1). pp. 69-76. ISSN 0126-5636

Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Sabab Al-Nuzul Ayat-Ayat Al-Quran dalam Novel Perang Badar oleh Abdul Latip Talib. Pertanika Mahawangsa: Jurnal Bahasa, Budaya Dan Warisan Melayu, 2 (2). pp. 153-178. ISSN 2289-7259

Zainuddin, Nurkhamimi and Sahrir, Muhammad Sabri and Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Taqwim Barnamaj 'Arabiyyatiyy fi Iksab Mufradat al-Lughah al-'Arabiyyah lada al-Darisin al-Natiqin bi Ghayriha. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies, 2 (2). pp. 1-19. ISSN 2289-9944

Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya, Mohd Firdaus (2015) Tinjauan Persepsi Pembelajaran Bahasa Arab untuk Tujuan Ibadah Sebagai Satu Keperluan bagi Masyarakat Muslim Awam di Malaysia. The Asia Pacific Journal of Educators and Education, 30 (1). pp. 51-72. ISSN 2180-3463

Abdul Rahman, Noor Eliza and Nasir, Mohd Shahrizal (2014) Faktor Kewujudan Sinonim dalam Bahasa Melayu dan Arab: Satu Analisis Perbandingan. Jurnal Melayu, 12 (1). pp. 51-69. ISSN 1675-7513

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Wan Omar, Wan Abdul Hayyi and Ab. Halim, Zulazhan and Sweeden, Essmat (2014) Kemahiran menulis dalam bahasa arab menerusi aktiviti ‘Jawlah Lughawiyyah’. Issues in Language Studies, 3 (1). pp. 36-53. ISSN 2180-2726

Abd. Talib, Mohd Taufiq and Nasir, Mohd Shahrizal and Wan Omar, Wan Abdul Hayyi (2014) Mabadi' al-Adab al-Islami 'ind Najib al-Kilani fi Riwayat 'Ibaratal-Hubb al-Malayuwiyyah مبادئ الأدب الإسلامي عند نجيب الكيلاني في رواية " عبارات الحب" الملايوية. المجلة الدولية للبحوث الإسلاممية والانسلانية المتقدمة, 4 (4). pp. 1-20. ISSN 2314-7113 (printed), 2231-8968 (Online)

Haji Wahab, Muhammad Rashidi and Nasir, Mohd Shahrizal and Syed Omar, Syed Hadzrullathfi (2014) Implikasi Penafian Majaz Al-Quran Terhadap Nas-Nas Sifat Mutashabihat. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 8. pp. 136-152. ISSN 1985-7667( printed) 2289-6325 (online)

Nasir, Mohd Shahrizal and Mohmad Rouyan, Nurazan (2014) Qissah Qur’aniyyah Dalam Surah Al-Kahf Menyerlahkan Pengajaran (‘Ibrah) dan Fadilat Surah. Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Science, 14 (1). pp. 131-156. ISSN 1675 - 5936

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal (2013) Pembangunan Laman Web EZ-Arabic Sebagai Alternatif Pembelajaran Maya Bahasa Arab di Sekolah Rendah Malaysia. Jurnal Teknologi, 61 (1). pp. 11-18. ISSN 0127–9696

Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal (2013) EZ-Arabic for Children: A Virtual Learning Resource Tool for Malaysian Primary Schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90 (1). pp. 396-404. ISSN 1877-0428

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal (2013) PERANAN NOVELIS MUSLIM DALAM USAHA MENYEBAR AL-MA‘RUF DAN MENYEKAT AL-MUNKAR. Jurnal ILIM, 6 (1). pp. 209-232. ISSN 1985 - 5842

Nasir, Mohd Shahrizal (2013) Unsur-Unsur Retorik dalam Puisi Melayu Al-Amin Karya A. Samad Said. Jurnal Usuluddin, 37 (1). pp. 117-150. ISSN 1394-3723

Nasir, Mohd Shahrizal (2012) Penyelewengan Sastera Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Terhadap Novel Na’ib Izra’il Oleh Yusuf Al-Siba’i. Jurnal Teknologi, 58 (1). pp. 37-44. ISSN 2180–3722

Ahmad Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) A Bird’s Eye View on the Islamic Literature Discourse in Indonesia. The International Journal of Business and Social Science, 2 (11). pp. 101-109. ISSN 2219-1933

Ahmad Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) Manipulasi Peristiwa Israk Mikraj Dalam Karya Sastera Arab Dan Barat: Satu Analisis Terhadap Al-Maqamah Al-Iblisiyah, Al-Tawabi' Wa Al-Zawabi', Risalat Al-Ghufran Dan The Divine Comedy. KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities, 18 (1). pp. 53-76. ISSN 1394-9330

Nasir, Mohd Shahrizal (2011) Pemanfaatan Ayat Al-Qur’an Serta Sebab Penurunannya (Sabab Al-Nuzul) Dalam Novel Perang Uhud Karya Abdul Latip Talib. Jurnal Pengajian Melayu, 22 (1). pp. 185-204. ISSN 1823-7622

Ahmad Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2011) Sastera Islam: Satu Perbandingan antara Pandangan Mohd. Affandi dengan Abu al-Hasan Ali al-Nadwi. e-Utama Journal, 3 (1). pp. 55-81. ISSN 2010-0124

Yaacob, Adli and Nasir, Mohd Shahrizal (2010) Keindahan Seni Puisi Al-Amin: Satu Tinjauan dari Aspek Tatabahasa Melayu dan Balaghah Arab. Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies, 32 (1). pp. 89-113. ISSN 0126-5636

Ahmad Osman, Rahmah and Nasir, Mohd Shahrizal (2009) Al-Tatarruq ila Qasidat al-Burdah li al-Busiri wa Qasidat al-Amin li al-Adib al-Malayuwi al-Malizi Datuk A. Samad Sa’id: Dirasah Tahliliyah Muqaranah. International Journal of Human Sciences, 43 (1). pp. 1-42. ISSN 1875-0303

Book Section

Wan Omar, Wan Abdul Hayyi and Nasir, Mohd Shahrizal and Yahaya, Mohd Firdaus and Ab. Halim, Zulazhan (2014) Kemahiran Menulis Dalam Bahasa Arab Menerusi Aktiviti ‘Jawlah Lughawiyyah’. In: 2nd WORLD CONFERENCE ON ISLAMIC THOUGHT & CIVILIZATION RISE & FALL OF CIVILIZATION CONTEMPORARY STATES OF MUSLIM AFFAIRS. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Perak Darul Ridzuan, pp. 86-99. ISBN 978-967-5480-10-2

Nasir, Mohd Shahrizal and Aziz, Mohammad Azizie (2012) Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengajaran Puisi Arab: Satu Tinjauan Awal. In: Dinamika Pendidikan Bahasa Arab Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, pp. 17-32. ISBN 978-983-9842-56-2

Conference or Workshop Item

Sahrir, Muhammad Sabri and Zainuddin, Nurkhamimi and Nasir, Mohd Shahrizal (2016) Learning Preference among Arabic Language Learners via Mobile Learning Management System Platform (Mobile LMS) Using i-Taleem. In: International Language and Tourism Conference 2016 (ILTC 2016), 21-22 Januari 2016, Palm Hotel, Seremban.

Nasir, Mohd Shahrizal and Zainuddin, Nurkhamimi and Sahrir, Muhammad Sabri (2016) Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Pelancongan: Satu Tinjauan Terhadap Prospek Di Malaysia. In: International Social Sciences and Tourism Research 2016 (ILTC 2016), 20-22 April 2016, Universiti Sultan Zainal Abidin. (Unpublished)

Mohamad Suhane, Shuhaida Hanim and Ahmed Hussein, Nasr El Din Ibrahim and Daud, Nadwah and Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Ishamat Bad Alam al-Balaghiyyin al-Sabiqin Hawla Disarah al-Nazm al-Qurani. In: International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, 6-7 September 2015, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Zainuddin, Nurkhamimi and Sahrir, Muhammad Sabri and Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Kayfa Nusammim Barnamaj al-Wasa’it al-Muta’addidah al-Fa’al fi Ta’lim Mufradat al-Lughah al-‘Arabiyyah wa Ta’allumiha. In: International Language and Education Conference 2015 (iLEC 2015), 7-8 Oktober 2015, Palm Hotel, Seremban.

Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri and Yahaya, Mohd Firdaus (2014) Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi Rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio: Satu Tinjauan. In: Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2014, 14 September 2014, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Wan Omar, Wan Abdul Hayyi and Nasir, Mohd Shahrizal and Yahaya, Mohd Firdaus and Ab. Halim, Zulazhan (2014) Penguasaan Kosa Kata Arab Menerusi Aktiviti “Jawlah Lughawiyyah”. In: Seminar Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2014, 14 September 2014, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri (2013) EZ-Arabic for children: A virtual learning resource tool for Malaysian primary schools. In: 6th International Conference on University Learning and Teaching (InCULT 2012), 20-21 Nov 2012, Shah Alam, Selangor.

Nasir, Mohd Shahrizal and Yahaya, Mohd Firdaus and Sahrir, Muhammad Sabri (2013) Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Ibadah Sebagai Satu Keperluan Bagi Masyarakat Awam. In: 4th Malaysia International Conference on Foreign Languages (MICFL 2013), 3-4 Julai 2013, Kompleks Seri Negeri, Melaka.

Nasir, Mohd Shahrizal (2013) Perbendaharaan Kata Arab Dalam Novel Mahabbah Karya Shahnon Ahmad: Analisis Makna Mengikut Konteks Ayat. In: Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu 2013, 29-30 Ogos 2013, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Dr. Muhammad Sabri (2012) EZ-Arabic for Children : A Virtual Learning Resource Tool for Malaysian Primary Schools. In: IIUM Research, Invention and Innovation Exhibition 2012, 21 - 22 February 2012, IIUM, Gombak.

Nasir, Mohd Shahrizal and Mat Teh, Kamarul Shukri and Mohmad Rouyan, Nurazan (2012) FUNGSI TATABAHASA ARAB DALAM PEMBINAAN HUKUM FIKAH MENERUSI AYAT-AYAT AL-QUR’AN. In: Regional Seminar on Islamic Higher Educational Institutions 2012 (SeIPTI 2012), 11-12 Disember 2012, USIM, Nilai .

Mat Teh, Kamarul Shukri and Nasir, Mohd Shahrizal and Mohmad Rouyan, Nurazan (2012) PENDEFINISIAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA: ISU DAN PERKEMBANGAN. In: Language and Education Conference (LEC 2011), 23-24 Nov 2011, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan.

Mohmad Rouyan, Nurazan and Nasir, Mohd Shahrizal and Mat Teh, Kamarul Shukri (2012) PENGAJARAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA: SATU KERANGKA KONSEPTUAL. In: Regional Seminar on Islamic Higher Educational Institutions 2012 (SeIPTI 2012), 2th to 13th December 2012, Nilai, Negeri Sembilan.

Nasir, Mohd Shahrizal and Mat Teh, Kamarul Shukri (2012) Pemanfaatan Kosa Kata Arab Dalam Bahasa Melayu: Satu Analisis Perbandingan Dari Sudut Semantik. In: International Conference on Social Sciences & Humanities (ICOSH), 12-13 Disember 2012, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nasir, Mohd Shahrizal and Mat Teh, Kamarul Shukri (2012) Terjemahan Huruf Jar Min dalam al-Quran al-Karim Mushaf Tajwid: Analisis Terhadap Surah al-Baqarah. In: Nadwah Serantau Bahasa dan Kesusasteraan Arab Ke-3, 3-4 Oktober 2012, Universiti Putra Malaysia.

Nasir, Mohd Shahrizal (2010) Pemanfaatan Ayat al-Qur’an dalam Novel Perang Uhud Karya Abdul Latip Talib: Satu Analisis Kritis. In: Seminar Antarabangsa Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Indonesia SEBUMI3 2010, 12-13 Oktober 2010, Universiti Kebangsaan Malaysia .

Alias, Mohd Hazli and Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Mat Teh, Kamarul Shukri and Mat Saad, Khoirun Nisak and Mohmad Rouyan, Nurazan and Wahab, Zanirah Vocabulary Learning Strategies (VLS) in Learning Arabic for Beginners. In: International Conference Languages 2013, 16 - 17 December 2013, Boat Lagoon Resort, Phuket. (Submitted)

Book

Arifin, Zamri and Mustapa @ Ab. Rahim, Al Muslim and Ab. Halim, Zulazhan and Nasir, Mohd Shahrizal (2016) Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab. Penerbit UniSZA. ISBN 978-967-0899-38-1

Aziz, Mohammad Azizie and Yahaya, Mohd Firdaus and Mohmad Rouyan, Nurazan and Nasir, Mohd Shahrizal and Abdul Hamid, Mohd Fauzi (2015) Al-Mufid fi Ta’allum al-Lughah al-‘Arabiyyah. Penerbit UniSZA. ISBN 978-983-9842-93-7

Nasir, Mohd Shahrizal (2015) Tuhan Rahmat-Mu Kuharapkan. Karya Bestari Sdn. Bhd.. ISBN 978-967-86-0537-3

Ab. Halim, Zulazhan and Alias, Mohd Hazli and Nasir, Mohd Shahrizal and Abdul Hamid, Mohd Fauzi (2014) Bahasa Al-Quran Yang Tersurat Dan Tersirat. Penerbit UniSZA. ISBN 978-983-9842-85-2

Mat Teh , Kamarul Shukri and Nasir, Mohd Shahrizal and Aziz, Mohammad Azizie and Mat Saad, Khoirun Nisak and Mohmad Rouyan, Nurazan and Osman , Norasyikin and Yahaya , Mohd Firdaus (2013) Al-Itqan Fi Ta'allum Lughah al-Qur’an. Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. ISBN 978-983-9842-57-9

Mat Teh, Kamarul Shukri and Ab. Halim, Zulazhan and Nasir, Mohd Shahrizal and Mohmad Rouyan, Nurazan (2012) Dinamika Pendidikan Bahasa Arab. Penerbit UniSZA, Terengganu. ISBN 978-983-9842-56-2

Nasir, Mohd Shahrizal (2012) Renungan Buat Pencinta Syurga. Karya Bestari Sdn. Bhd.. ISBN 978-967-86-03904

Show/Exhibition

Yahaya, Mohd Firdaus and Nasir, Mohd Shahrizal and Sahrir, Muhammad Sabri EZ-Arabic for Kids. [Show/Exhibition]

This list was generated on Wed Jan 24 19:25:54 2018 MYT.